Regulamin świadczenia usług psychologicznych i dietetycznych

1. Z usług psychologicznych, dietetycznych i psychodietetycznych mogą korzystać osoby zgłaszające się z własnej woli.
W przypadku osób poniżej 18 r.ż. podczas pierwszego spotkania wymagana jest obecność rodzica/prawnego opiekuna w celu wyrażenia zgody na korzystanie z usług psychologicznych, psychodietetycznych lub dietetycznych.

2. Przed pierwszą wizytą klient zapoznaje się z regulaminem gabinetu, dostępnego na stronie www.pracownia-psychologiczna.pl oraz w gabinecie.

3. Spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie (737 968 069), mailowo (pracownia.psychodietetyczna@outlook.com) lub przez oficjalny Messenger strony Pracownia Psychodietetyczna.

4.  Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności można dokonać gotówką, kartą bądź linkiem do płatności po zakończeniu wizyty. Istnieje możliwość wystawienia faktury za wizytę.

5. Płatność za konsultację on-line należy dokonać przed wizytą poprzez link do płatności lub wykonanie przelewu na wskazany numer konta, najpóźniej 24h przed planowanym terminem konsultacji.

6. Klient jest zobowiązany poinformować o odwołaniu wizyty najszybciej jak to jest możliwe, najpóźniej 24h przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty 100% ustalonej ceny.

7. Jeśli spóźnienie nastąpi z winy klienta, spotkanie nie będzie przedłużone, a klient zobowiązany jest uiścić pełną kwotę za konsultację. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy psychologa, spotkanie jest przedłużane o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji lub przy następnej wizycie. Jeśli nie ma takiej możliwości, cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu spóźnienia. 

8. Psycholog/dietetyk może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, klient nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.

9. Psycholog jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych od klienta (również klienta poniżej 18 r.ż.) oraz faktu korzystania przez klienta z usług psychologicznych wobec osób trzecich. Wyjątkiem są sytuacje zagrożenia życia, zdrowia klienta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem.

10. Psycholog/dietetyk może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii. Współpracując z innymi specjalistami, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje za wiedzą klienta. 

11. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu, jak również do wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie lub na stronie internetowej.